Sodelo

  • Trg svobode 23 / Trbovlje
  • Cesta Borisa KidricÌŒa 2 / Zagorje
  • (samo sÌŒe Hrastnik manjka, pa smo kompletni, tudi to bo enkrat)

javna pisarna, kot radi recÌŒemo

MANIFEST SODELA / COWORKING MANIFESTI

Punkt je podpisnik in zagovornik Coworking manifesta – globalnega dokumenta, ki vkljucÌŒuje temeljne vrednote in nacÌŒela sodelovalnih skupnosti v svetu:

IZZIV

Kot druzÌŒba se soocÌŒamo z edinstvenimi ekonomskimi, okoljskimi, druzÌŒbenimi in kulturnimi izzivi. Z inovacijami spreminjamo te izzive v prilozÌŒnosti, s katerimi se krepi obcÌŒutek za skupnost in odgovornost do planeta. 2 | Sodelo je odprto gibanje, ki spreminja nacÌŒin dela. Skupna vizija sodelovalnih skupnosti je nov ekonomski motor, zgrajen na podlagi sodelovanja skupnosti v nasprotju z odtujenostjo in netransparentnostjo ekonomije zadnjih stoletij.

RESÌŒITEV

Sodelo je odprto gibanje, ki spreminja nacÌŒin dela. Skupna vizija sodelovalnih skupnosti je nov ekonomski motor, zgrajen na
podlagi sodelovanja skupnosti v nasprotju z odtujenostjo in netransparentnostjo ekonomije zadnjih stoletij.

VREDNOTE SKUPNOSTI

Sodelovanje namesto tekmovanja.
Skupnost namesto skritih namenov.
UdelezÌŒba namesto opazovanja.
Dejanja namesto obljub.
Prijateljstvo namesto formalnosti.
Drznost namesto varnosti.
UcÌŒenje pred strokovnostjo.
Ljudje namesto osebnosti.
Ekosistem vrednot namesto verige vrednosti.

PRIHODNOST

Verjamemo, da inovacija sprozÌŒa nove inovacije. Sodelovalne skupnosti se zdruzÌŒujejo z namenom soustvarjanja cÌŒloveku prijaznih, povezanih in trajnostnih ekonomij za boljsÌŒi svet.

KAJ JE TA PROSTOR ?
Javna pisarna, kot radi rečemo. Je prostor za sodelo ali coworking prostor, je prostor idej, spletanja mrež in deljenja znanja. Srečališče ustvarjalnih in odgovornih projektov, podjetij, produktov, pobud in posameznikov iz Zasavja ter prijateljev od drugod. Povezovalec različnih sektorjev in disciplin. Platforma, ki deluje na podlagi skupnostnega konsenza.

KOMU JE NAMENJEN?
Tistim, ki vas zaganja ustvarjalnost. Tebi, ki te zanimata uresnicÌŒevanje vrednot trajnosti in soodlocÌŒanje v okviru novih nacÌŒinov dela. Vsem, ki potrebujete vzpod-budno in dinamicÌŒno okolje za delo in prepoznavate pomembnost sodelovanja v skupnosti. Zraven pride tudi delujocÌŒi wi-fi, topla kava ali cÌŒaj, sprosÌŒcÌŒen pogovor in mir pred tistim, cÌŒesar ne potrebujete. Vse po zÌŒelji, brez sedezÌŒnega reda.